De WâldpykFM stream+Info

Fjar in Groet of Fersyk: 06-48343735

Radio WâldpykFM is in lyts skalich Internet Radio stasjon wat sa no en dan ris wat musyk op it internet stjoert! 

Radio WâldpykFM hat in nauwe bân mei oare internet stasjons yn'e buurt! sa as:

0511FM (Ferskillend genre)
Club PBN (Piraten hits)
Lambertovic's Hitradio (Ferskillend genre)

lusterje noflik mei:.